Styret | Unifor

Virksomhetsbeskrivelse

Fondene omfatter:

Nansenfondet

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme opprettet i 1896.

og de dermed forbundne fond

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond opprettet 1921
Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning opprettet 1930
Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næ ringsliv opprettet 1935
Statoils Forskningsfond opprettet 1983
Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner opprettet 1988

De seks fondene har felles styre og forvaltes etter samme forvaltningsreglement etter de samme reglene.

Statutter for Nansenfondet og de dermed forbundne fond sier følgende i §3:
Fondets formål er å tjene vitenskapens fremme på alle måter som dets styre til enhver tid finner best: dog må fondets renter aldri anvendes til bygninger for vitenskapelige formål. Blant de formål som sæ rlig bør væ re gjenstand for fondets virksomhet, kan fremheves:

a) bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser;
b) utgivelse av vitenskapelige skrifter, innbefattet trykking, utstyr og understøttelse av enhver art; c) belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppdagelser eller avhandlinger; d) understøttelse for utmerkede forskere til fri vitenskapelig virksomhet.

II begynnelsen ble en vesentlig del av fondets avkastning benyttet til trykking av de vitenskapelige resultatene fra Fram-ferden. I perioden 1900 til 1906 ble det utbetalt kr. 92000 til dette formål. Etter dagens pengeverdi tilsvarer dette ikke mindre enn 5 millioner. Trykningen av resultatene fra den annen Fram-ferd (Otto Sverdrup) mottok likeledes store bidrag. Støtte til trykking av vitenskapelige arbeider har etter hvert utgjort en mindre andel av fondets bevilgninger og har etter 2. verdenskrig i all hovedsak vært støttet i form av ordinære bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser.

Nansenfondets styre la i begynnelsen stor vekt på prisoppgaver, og den første prisoppgaven ble allerede oppsatt på det første styremøtet den 22. januar 1897. Prisoppgavene opplevde en varierende suksess og til tross for at en rekke prisoppgaver ble utlyst og belønnet, har denne formen for virksomhet nå i praksis opphørt.

Understøttelse for utmerkede vitenskapsmenn til fri vitenskapelig virksomhet var en ide det ved forrige århundreskifte ble lagt atskillig vekt på. I dag tolkes dette som prosjektstøtte etter søknad og vurdering av innkomne søknader.

En viktig del av Nansenfondets virksomhet er belønning av særlig fremragende vitenskapelig virksomhet ved utdeling av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin, samt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere .

Det er styrets intensjon å anvende Nansenfondets midler i all hovedsak til å støtte fremragende nysgjerrighetsbasert grunnforskning. Den tilgjengelige avkastning er meget begrenset (omtrent 4 % av kapitalen) og skal dekke administrative kostnader og forskningsprisene. Derfor blir midlene som kan deles ut til prosjektstøtte, små, og styret vil derfor til vanlig prioritere å støtte forskning som ikke inngår i store satsninger. Se for øvrig Veiledning for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond:
A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond. Statuttene for fondet angir at avkastningen skal fremme fri, vitenskapelig forskning - fortrinnsvis naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk - og støtte studier og arbeider til fordel for norsk ervervs- og forretningsliv.

Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning. Statuttene for fondet Statuttene for fondet angir at avkastningen skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter som av fon-dets styre til enhver tid finnes best, dog fortrinnsvis på områder som kan væ re av interesse for Norsk Hydros virksomhet.

Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv. Statuttene for fondet angir at avkastningen fortrinnsvis skal anvendes til vitenskapelige praktiske og/eller teoretiske undersøkelser av spesiell interesse og betydning for næringslivet i Sunnmøre med Ålesund by.

Statoils Forskningsfond. Statuttene for fondet angir at avkastningen skal an-vendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter og områder som styret til enhver tid finner best.

Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner. Statuttene for fondet angir at fondets hovedformål er å aktivisere lokalsamfunnene til å verne om fornminner som kulturarv og kildemateriale for forskning, ved å gjøre fornminner tilgjengeli-ge og forståelige, slik at de blir en ressurs for opplevelse og kunnskap.