Tilbake

Den historisk-filosofisk klasse 1900-1940

1903
Professor Hjalmar S. Falk professor Alf Torp "for deres videnskabelige arbeider"

1905
Stipendiat Wilhelm Schencke "for hans arbeide med Amon Re"

1906
Professor Olaf Broch "for fremragende videnskabelige arbeider over slaviske sprogs dialekter"

1909
Docent Sten Konow "for fremragende arbeider over indiske sprog"

1910
Professor Jørgen A. Knudtzon "for hans arbeider over Tell-el-Amarna-tavlerne"

1911
Docent Chr. Collin "for hans Bjørnsonbiografi"

1912
Professor Gerhard von der Lippe Gran "for hans verk om Rousseau"

1913
Konservator Haakon Shetelig "for hans arbeide: Vestlandske grave fra jernalderen"

1914
Professor Marius Hæ gstad "for fortjenestfulde arbeider over gammelnorske dialekter"

1915
Konservator Anton Wilhelm Brøgger "for arkæ ologiske arbeider"

1916
Professor Samson Eitrem "for hans arbeide: Opferritus und Voropfer der Griechen und Römer"

1917
Hans E. Kinck "for hans studier over italiensk åndsliv, særlig for hans verk om Macchiavelli"
Stipendiat Arnold Ræ stad "for hans videnskabelige arbeider, særlig for hans avhandling Kongens Strømme"

1918
Professor Alexander Bugge "for historiske arbeider, særlig for hans nyere undersøkelser over norsk bebyggelseshistorie"

1919
Direktør Anders N. Kiær "for fremragende statistiske arbeider"

1920
Professor Fredrik Stang "for fremragende retsvidenskapelige arbeider"

1921
Professor Nikolaus M. Gjelsvik "for fremragende retsvidenskapelige arbeider"
Rektor Just K. Qvigstad "for fremragende arbeider over lappisk"

1922
Professor Magnus Olsen "for hans arbeider i runeforskning"
Overlæ rer Tord Pedersen "for hans verk om Drammens historie"

1923
Dr. Amund B. Larsen "for hans verk om Sognemålene"

1924
Professor Sigmund Mowinckel "for hans i Videnskapsselskapets Skrifter publicerede verk Psalmenstudien"

1925
Professor Halvdan Koht "for historiske arbeider"

1926
Forfatter Ivar Kleiven "for hans arbeide om Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen"

1927
Arkitekt Holger Sinding-Larsen "for hans undersø-kelser på Akershus"

1928
Professor Konrad Nielsen "for hans verk Lærebok i Lappisk"

1929
Professor Gunnar Rudberg "for fremragende bidrag til Platon-forskningen"

1930
Professor Carl Johan S. Marstrander "for fremragende arbeider i runeforskning"

1931
Misjonsprest Paul Olaf Bodding "for hans undersøkelser over santalsk sprog og kultur"
Professor Jon Skeie "for hans fremstilling av den norske civilprocess"

1932
Konservator Johs Bøe "for hans arbeide Jernalderens keramikk i Norge"
Professor Didrik Arup Seip "for hans forskninger i norsk sproghistorie, særlig for arbeidet Norsk språkhistorie til omkring 1370"

1933
Dr.philos. Torstein Høverstad "for hans skolehistoriske granskninger"

1934
Professor Fredrik Paasche "for hans gransking i norsk litteraturhistorie"

1936
Professor Ragnar Knoph "for hans rettsvidenskapelige arbeider"
Byråchef Simen Skappel "for hans arbeid innen jordbruks- og samfundshistorie"

1937
Professor Oscar Albert Johnsen "for hans historiske arbeider"

1938
Dr.philos. Erik Krag "for hans bok Leo Tolstoi"

1939
Professor Knut Liestøl "for hans studier over den norrøne sagalitteratur, over norske folkeviser og over norsk sagndiktning"